© 2015 Takeshima

giraffe WORK TO SHOP Sendagaya / tokyo 2015

giraffe factory02

giraffe factory03

giraffe factory04

giraffe factory05

giraffe factory06

giraffe factory07

giraffe factory08

giraffe WORK TO SHOP Sendagaya / tokyo 2015